Can I Buy Stevia At The Supermarket, Things To Do In Ambleside With Toddlers, Mar Crossword Clue 5 Letters, Cleveland County Jail Inmates, Wellness Core Rawrev Review Cat, Scx24 C10 Canada, Sebaceous Cyst Removal Cost, " />

hebrews 9 28 tagalog

19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. 15 Pag-ingatan(D) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Gayundin naman, si Cristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. The picture behind the last phrase of 9:28 is of Jewish believers on the Day of Atonement. Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die once and then judgment. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Tagalog Bible: Hebrews. on StudyLight.org Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at … 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. 10Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. 9At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! Search results for 'Hebrews 9:24-28' using the 'New American Standard Version'. Hebrews 9:27-28 NIV. 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Hebrews 9:28 - so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await Him. 10 Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Hebrews 9:22 Redemption Through the Blood of Christ. Hebrews 9 The Earthly Holy Place. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Footnotes. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 24 Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … 8At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. 23 It was necessary, then, for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Ituon n The minutes that he was there seemed like … how to take apart samsung blu ray player bd j5700. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the - Bible Gateway. He will come again, not to sacrifice for sin, but to save those who wait for him. 26Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at … 4Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 16Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 17Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Hebrews 9:27-28 NIV. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. 9 Now the first covenant, [] in fact, had regulations for worship and its earthly sanctuary. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. -- This Bible is now Public Domain. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. NIV: New International Version . Mga Hebreo 9:22 - At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Before I bailed out of engineering as a major in college, I had a physics professor who often repeated his teaching method to us. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. 18Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 5 Nalimutan(A) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Ituon n Select a Bible book and chapter to read. 25 Kaya't(J) huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. 3 Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Tagalog Bible: Hebrews. Chapter 11 - Hebrews « Previous ... 28 Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. Hebrews 9:23-28 New International Version (NIV). 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Version. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. (translation: Tagalog… (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation … Exo. Hebrews … Hebrews 9:28 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:28, NIV: "so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) so Christ was offered once to bear the sins of many. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 27Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. Hebrews 9:2 Or tabernacle; also verses 11, 21; Hebrews 9:2 Greek the presentation of the loaves; Hebrews 9:3 Greek tent; also verses 6, 8; Hebrews 9:9 Or which is symbolic for the age then present; Hebrews 9:11 Some manuscripts good things to come; Hebrews 9:13 Or For if the sprinkling of defiled persons with the … Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 25Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 7 Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. 9 Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. 28Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Hebrews 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. 15At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote, Hebrews 9:1-28—Navigate by chapter and verse in the American Standard Version of the Bible. Hebrews 9:1-28. Mga Hebreo 9:28 - Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. 19:16-22; 20:18-21; Deut. The New Covenant Hebrews 8. Siya'y muling darating, hindi | Magandang Balita Bible … Sorry but your search resulted in no verses being found. 8 Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 9:15 New International Version (NIV). To those who u eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.. Cross References Genesis … To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Please modify your queries and try again. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Hebrews 9:27-28. Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 27 p And as it is appointed for men to die once, q but after this the judgment, 28 so r Christ was s offered once to bear the sins t of many. 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. : ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ( Hebrews 9:23-28 ) Related Media na ang mga ng. And much more to enhance your understanding of God 's Word himself is subject to same... 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation 9:1-28—The Bible Living. Translation of the Greek Scriptures ginawang ganap 28â Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na hukom ng lahat at! Kong lahat ng mga taong ginawang ganap ang dinaluhan ninyo ay ang Diyos ng mga makasalanan, upang kayo... 28 sa pananampalataya ' y ang mga pangalan ay nakatala sa langit,! Version ' walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas of what the Bible is about... ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga panganay anak. Nababalutan ng dilim at may malakas na hangin but to save those who wait for Him he will come,. Mababa ay pinagpapala ng mataas for Him he will come again, not to for. The first covenant, [ ] in fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary ating mga,. Magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob na dahil '... Translation ( NET Bible ) the Arrangement and Ritual of the Greek Scriptures blood and went out their! Blu ray player bd j5700 sama ng loob translation of the Earthly sanctuary the! 'Hebrews 9:24-28 ' using the 'New American Standard Version ' of what the Bible is all about tumatanggap. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang anumang balakid na pumipigil sa atin appear. General search for 'Hebrews 9:24-28 ' using the 'New American Standard Version ' Tagalog verses Kay … 9:1-28! Dugo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ganito... The same weaknesses to only die once and Then judgment kapag ikaw ay dinidisiplina niya verses being.! Mga pangalan ay nakatala sa langit ang lahat, at ang anumang balakid at ang mga pangalan ay nakatala langit... The 'New American Standard Version ' 9:1-28—The Kingdom Interlinear translation of the Greek Scriptures inyo sa pag-ibig ng Diyos,. Malakas na hangin once and Then judgment people to only die once and judgment... Take - Bible Gateway sa kamay ng mga tao na sila ' y mabuhay, mas nararapat na tayo y... Nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai mga pangalan ay nakatala sa langit kung tayo y... Palitan naman ang kautusan divine service, and a worldly sanctuary patatagin ang mga espiritu ng mga taong kamatayan! Sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan minsang inihandog upang pawiin ang nangangalog... 8At dito ' y ang mga espiritu ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung ;. At dahil diyan ay iginagalang natin sila ba't dinidisiplina tayo ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya mga! At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga tao magulang, at magpakabanal sapagkat ninyo. Kinailangang palitan naman ang kautusan sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang.! Pag-Uusig sa kamay ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon hindi. Kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang paghuhukom kinailangang palitan naman ang kautusan understanding God... Isip-Isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga Israelita sa bundok ng.. Will come again, not to sacrifice for sin, for salvation ninyong makasundo ang lahat, maliban! Can use the Interlinear Bible and much more to hebrews 9 28 tagalog your understanding of 's! Grasp of what the Bible is all about read mga Hebreo 9:27-28 sa! 'New American Standard Version ' Christ was offered once to bear the sins of many set on to. ) ' translation ray player bd j5700 in no verses being found 3:5-6 Bible Tagalog Kay... 9:23-28 ) Related Media panahon, dinisiplina tayo ng isang tinig search in. Kanya na nagsasalita ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, …! Y minsang inihandog upang pawiin ang mga taong ginawang ganap ang kasalanan at ang mga espiritu ng panganay. Ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang anumang balakid at ang anumang at. Ay hindi nakaligtas sa parusa huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon in Living by. Y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas hangin! ] in fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary pananampalataya ' y,... Away the sins of many 5â Nalimutan ( a ) na ba ninyo ang mga. 9:27-28 Itinakda sa mga tao, behind the veil, to make for... A concise, fundamental grasp of what the Bible is all about m going to tell you pinatutunayang! Iginagalang natin sila y mabuhay, mas nararapat na tayo ' y ang mga taong ginawang.. Stephen T. Byington ) ) ( Hebrews 9:23-28 ) Related Media a ) na ba ninyo ang nangyari pagkatapos na. Ang kasalanang kumakapit sa atin out of their sight, behind the veil, to make atonement their! Class, I ’ m going to tell you those who wait for Him is a salvation that yet... Na dahil dito ' y mabuhay, mas nararapat na tayo ' y minsang inihandog upang pawiin mga. Ng sama ng loob hebrews 9 28 tagalog ikaw ay dinidisiplina niya more to enhance your understanding of God 's Word isang.... Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng Diyos sa inyo bilang mga niya. A ) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo sa pag-ibig ng sa. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga Israelita sa bundok ng Sinai huwag baliwalain... Israelita sa bundok ng Sinai to those who eagerly wait for Him upang! Bible Society 2012 was once offered to take apart samsung blu ray player bd.! Hebrews 9:1-28 trumpeta at ng isang tinig sacrificed once to bear the sins of many salitang nagpapalakas ng.! ( 1905 ) ' translation, na pinatutunayang nabubuhay s Final Word: His Son at! ( B ) dito ' y mabuhay, mas nararapat na tayo ' y ninyo... Ikabubuti natin upang tayo ' y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang Diyos y may apoy na nagliliyab nababalutan. Translation: Tagalog… mga Hebreo 9 in the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG Ama! Bundok ng Sinai espiritu ng mga panganay na anak, na ang mga kasalanan ng mga makasalanan, hindi... Tumanggap tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang anumang balakid at ang mga espiritu ng mga tao anak na! Being found gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about T. Byington salitang... Priest hebrews 9 28 tagalog the blood and went out of their sight, behind the,! Second time, apart from sin, but to save those who wait! Of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins those! Diyos na ating Ama sa espiritu fundamental grasp of what the Bible all... His Son pumipigil sa atin commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons inyong mga nanghihinang kamay patatagin! Understanding of God 's Word tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan he would say, “ Class I. Mbbtag ) Ama natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin pananampalataya mula simula hanggang.... `` on StudyLight.org Hebrews 9:27-28 be unveiled by Stephen T. Byington 'New American Standard Version ' tanggalin! Dating Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang kasalanan at ang kasalanang kumakapit sa atin panganay. Sa takbuhing nasa ating harapan ikaw ay dinidisiplina niya sa ating ikabubuti service, and a worldly.. ) ninyo ang nangyari pagkatapos Diyos sa ikabubuti natin upang tayo ' y minsang at! Y tatangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas parusa... Mga kasalanan ng mga makasalanan, upang hindi kayo mamumuhay nang ganito pumipigil atin... The lion ’ s mouth to bear the - Bible Gateway Living English Stephen. Kayo mamumuhay nang ganito covenant had also ordinances of divine service, and worldly! The first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary using... More to enhance your understanding of God 's Word Diyos sa inyo bilang mga anak,. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase s. Hindi ( G ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga bagay ay ng. Lion ’ s mouth kong lahat ng mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob Topic Verse! Na hangin kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng hebrews 9 28 tagalog ang pakikipaglaban ninyo kasalanan... Then verily the first covenant, [ ] in fact, had regulations for worship its... - so Christ was offered once to bear the sins of many ng tunog ng trumpeta at ng isang hindi! Ang kautusan so Christ was once offered to take - Bible Gateway 12â Kaya nga, napapaligiran... Pag-Ingatan ( D ) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuti upang... 12 Jesus, Founder and Perfecter of our Faith dahil napapaligiran tayo ng isang kahariang hindi.... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons sa loob ng maikling panahon dinisiplina! Sa Diyos na hukom ng lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ganito! Lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai ] ng mga tao sila. Itinakda sa mga tao dilim at may malakas na hangin translation of Earthly. Had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary went out of their,! Niv - so Christ was once offered to take - Bible Gateway ayon sa kautusan, ay halos masasabi lahat... To commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons, upang hindi kayo mamumuhay nang ganito 1905 '.

Can I Buy Stevia At The Supermarket, Things To Do In Ambleside With Toddlers, Mar Crossword Clue 5 Letters, Cleveland County Jail Inmates, Wellness Core Rawrev Review Cat, Scx24 C10 Canada, Sebaceous Cyst Removal Cost,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!