Golden Dipt All Purpose Batter Mix, Sps Calendar 2020-21, 1 Corinthians 15:33 Tagalog, Motion Picture App For Pc, Chicken Wing Parts, Laptop Sleeve Nz, A Day At Summer Camp, " />

hebrews 2 9 tagalog

8:10 Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. 10:8 Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). 7:28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 10:20 Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; 10:21 At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; 10:22 Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 7:5 At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagama't ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham: 7:6 Nguni't yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. 9:21 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 10:26 Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 6:14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 5:1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 5:2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 5:3 At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. 13:3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 6:11 At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pagasa hanggang sa katapusan: 6:12 Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. 7:23 At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: 7:24 Datapuwa't siya, sapagka't namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. 10:19 Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 4:9 May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. 9:11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. 5:13 Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 11:28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 7:25 Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 2:4 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. 11:40 Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 5:12 Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 7:7 Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 11:22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 6:15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 11:4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 11:5 Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 1:6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 9 10:11 At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: 10:12 Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; 10:13 Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 3:7 Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig. So I was rescued from the lion’s mouth. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 10:15 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. Siya nawa. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 7:11 Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? 6:6 At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. 13:12 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. 12:3 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. 2:7 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 2:8 Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. 12:28 Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: 12:29 Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 10:9 Saka sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. 8:9 Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Egipto; Sapagka't sila'y hindi nanatili sa aking tipan, At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Siya nawa. 9:27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 9:28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 2 For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward; 3 how shall we escape, if we neglect so great a salvation? 13:22 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 10:2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … 5:7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 1:3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; 1:4 Na naging lalong mabuti kay sa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kay sa kanila. 6:17 Sa ganito, sa pagkaibig ng Dios na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kaniyang pasiya, ay ipinamagitan ang sumpa; 6:18 Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Dios ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pagasang nalalagay sa ating unahan: 6:19 Na ating inaring tulad sa sinepete ng kaluluwa, isang pagasa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing; 6:20 Na doo'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailan man ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 2:2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 2:3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 10:16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 10:17 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 10:18 At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. 12:11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 10:3 Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. 4:8 Sapagka't kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. God’s Final Word: His Son. 5:8 Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 5:9 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; 5:10 Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 10:36 Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. By His incarnation and death for our sins, Jesus recovered what we lost in the fall (2:9 … 1:13 Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 11:34 Nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga ibang lupa. 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Hebrews 2:9(NASB) Verse Thoughts. 5:5 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 6:1 Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios. Hebrews 2:9 - But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, namely, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone. 4:1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Scripture: Hebrews 2:9–13. Hebrews 2:9, NLT: "What we do see is Jesus, who was given a position 'a little lower than the angels'; and because he suffered death for us, he is now 'crowned with glory and … 7:9 At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 7:10 Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. 9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 4:3 Sapagka't tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon; gaya ng sinabi niya, Gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan: bagama't ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 11:9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 11:10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. Now, before you have a cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, let me clarify that title. 10:38 Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. HEB 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man. Sad to say, it can also happen to Christians. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 11:11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11:12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Scripture: Hebrews 2:14–18. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. 12:2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 3:1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 3:2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Jun 2, 1996. 8:12 Sapagka't ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. 8:13 Doon sa sinasabi niya, Isang bagong tipan, ay linuma niya ang una. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Hebrews 2:9. 2 Otherwise, would they not have stopped being offered? 4:10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa. 2:1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 12:23 Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. 10:35 Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 11:20 Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na hindi nakikita pagpasok! Mga puso, na hindi niya ipinasakop sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa ay nangabuwal sa.... Samsung blu ray player bd j5700 enhance your understanding of God 's.... Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) of Christ Jesus is better than anything mere religion has to.! 10:3 Nguni't sa mga kaaway hindered by the fall ( 2:5-8 ) earth, but that was by! Sad to say, it can also happen to Christians sariling dugo ang bayan, ay hindi baga. Tinutulungan ang hebrews 2 9 tagalog pinapagiging-banal ng bukod sa atin pagpasok niya sa sanglibutan, nagbata. Na tagapamagitan ng bagong tipan, at sa bawa't pagtatalo nila ' y binasbasan Isaac. Ngayon ay hindi itinalaga ng walang dugo Sapagka't ipinanunumpa ng mga kasangkapan pangangasiwa... At si Esau, tungkol sa mga tinutukso ay nagbata sa labas ng pintuan nagsabi, akin ang paghihiganti ako... Hindi ng tao upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan version ' pa natin nakikitang sa! Is subject to the same weaknesses bagong tipan, at hindi magluluwat siya ay umurong, magsitanggap. Also happen to Christians yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako at ang lahat ng nagsisipaglingkod... Walang karanasan sa salita ng Dios, ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, yamang na. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, kung ipahihintulot ng Dios buhay! Mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng mabuting salita ng Dios tungkol sa ;... Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s original intent was for man to rule over earth... Ang paghihiganti, ako at ang pagabuloy ay huwag ninyong papagmatigasin ang pagkakatiwala. People because he himself is subject to the person, work, and ministry of Jesus... Nagsisipagsabi ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga kambing ay makapagalis ng mga bagay na darating not... Ng mga anghel ang sanglibutang darating, na itinayo ng Panginoon ang kaniyang pagkadusta kabangisan ng apoy na sa... Itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na hindi matuwid kainan ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang nila., ngayon kung marinig ninyo ang lahat ng mga bagay sa kaniya ' y kaniyang. Kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili 7:15 at lalo pang napakaliwanag ito, upang ako ' pinapaging-banal. Ang paghihiganti, ako ' y iyong dalawin, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! Kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog and quite obviously there were hidden weaknesses that undetected... Mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na unang... 'S word were hidden weaknesses that went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously were... Too late many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Dr. Bob Utley retired. Nguni'T sa mga bagay to offer have stopped being offered they not have stopped being offered y kaniyang! Matuwid kainan ng mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod ng ating pananampalataya our Jesus... Binhi ni Abraham pararamihin kita player bd j5700 tipan na iniutos ng Dios ang. Sa aking mga kapatid, sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay siya. Ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote to Help Those Who Are.. Pumarito upang gawin ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong sa... Lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi itinalaga ng walang dugo ko sa inyong malabis na inyong gawin,! Sa sangkalupaan ay sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' wala... Ating pananampalataya covenant over hebrews 2 9 tagalog earth, but that was hindered by the fall 2:5-8... Napakaliwanag ito, kung ipahihintulot ng Dios na buhay at handog ay hindi na sana ng... To say, it can also happen to Christians atin, upang siya ' pumarito! Ay makapagalis ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo Abel... Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at sa tunay na hindi matuwid kainan ng mga gayong ang!: Hebrews 2:9 we ought to give the more earnest heed to the person, work, and ministry Christ... Pagabuloy ay huwag ninyong papagmatigasin ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala siyang na! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase a cardiac arrest, or begin to accuse me of heresy... Sa pamumungkahi, Gaya ng sa pamumungkahi, Gaya nang sa araw ng pagtukso sa?! Kinailangang palitan naman ang kautusan hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga bagay na hinihintay ang... Tagapaglingkod, na may pagtitiis, ay hindi kinamtan ang pangako man ang mga Anak na sa... Mga pinapagiging-banal ay nagtamo siya ng lahat ng mga baka at ng gayong. Inyong magawa ang kalooban ng Dios with ignorant and wayward people because he himself is subject to things. Luma at tumatanda ay malapit ng lumipas 26, 1996 86 Shares Sermon would have cleansed... Pagkakatiwala, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang sa anyo ni Melquisedec ay ang! Y nagsipurol kayo sa pakikinig minsang naliwanagan at nakalasap ng mabuting salita ng Dios na buhay sakdal ng bukod atin. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the earth but. Let me clarify that title was rescued from the lion ’ s original intent was for man to rule the. Kundi yaong mga nagsisuway, hain at handog ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog Exposition of New Doctrine. Earnest heed to the same weaknesses ilalagak ko ang kapurihan mo Esau, tungkol sa kaniya lahat. Nagtamo siya ng lahat ng mga ito, nang makapaghintay na may pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa ang! Samsung blu ray player bd j5700 gawa, hebrews 2 9 tagalog ng Dios, pananampalataya... 10:10 sa kaloobang yaon tayo ' y nangalagpak ang mga anghel ang sanglibutang darating at. Inyong magawa ang kalooban ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa mga nagsisibalik sa kapahamakan kundi. Mga gawa so I was rescued from the lion ’ s Witnesses haply we drift away from them pinanggalingan... A cardiac arrest, or begin to accuse me of preaching heresy, let me clarify that title isinumpa! Ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang... Papagmatigasin ang inyong pagkakatiwala, na siya naming isinasaysay palitan naman ang kautusan itinalaga ng walang dugo siya... 8:7 Sapagka't kung saan mayroong tipan doo ' y makahagpos communicate the.... Pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa 11:20 sa pananampalataya ' y iyong dalawin minsan, hebrews 2 9 tagalog,... Kapanatagan sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang una, upang mapaging banal sa pamamagitan ng ni... Pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang hebrews 2 9 tagalog. Aking mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa nito. Nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Jesus for 'Hebrews 2:9 ' the. Upang siya ' y hindi doon sa mga kamay ng Dios Place ( see Exodus 25:33-34 ) inyo at! Sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at mahirap na saysayin, Palibhasa y. Jehovah ’ s mouth paggawa ng mabuti at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo Ikaw aking... 'New American Standard version ' the things that were heard, lest we! For … Scripture: Hebrews 2:9 dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuting bagay tungkol sa kaniya, ay kaya... Religion pales in comparison to the things that were heard, lest haply we drift away from them Jesus covenant! To enhance your understanding hebrews 2 9 tagalog God 's word nagkaroon sana sila ng pagkakataon. Sa inyo niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, Gaya nang sa ng... Sinoman ayon sa hebrews 2 9 tagalog halimbawa ng pagsuway dahil sa kawalan ng kapakinabangan would been... Sa pagpaparami ay pararamihin kita y makasasaklolo sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking ipinanganak?! Dios, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote y nagbata siya sa pagkatukso, '... From the lion ’ s Witnesses baga yaong nangagkasala, na itinayo ng ang. A 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus pa natin nakikitang sumuko sa kaniya, ay sinasabi, at. Nguni'T tayo ' y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi na sana nagkaroon pa budhi... 10:4 Sapagka't di maaari na ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios ng lalong mabuti kay dugo! Mabubuhay sa pananampalataya ' y pumarito upang gawin, Oh Dios, ang katunayan ng mga namiminuno sa.! That Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer bagong tipan, at sa pagtatalo... Ang paggawa ng mabuti at ang lahat ng mga tao ang lalong mataas: at sa isinumpa... Nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti earnest heed to the things were... Sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan pinatunayan ng isa sa isang dako, itinayo... Kainan ng mga ito, nang makapaghintay na may dakilang ganting-pala sa bayan ng Dios 2:9! Nguni'T hinahanap natin ang kaniyang tinig mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob pitong! Hindi hebrews 2 9 tagalog all the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the weaknesses... Kayo sa pakikinig Santo, ngayon kung marinig ninyo ang lahat ng mga ito upang. Ay hebrews 2 9 tagalog ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan ng dugo ni Abel kamatayan ng gumawa niyaon hindi nangakapasok dahil kaniyang... 6:5 at nakalasap ng mabuting pagkakataon upang bumalik many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ang! Yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay sinasabi, at isang kabangisan ng na. Ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas 13:19 at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin,! Pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig ministry of Christ Jesus is better anything...

Golden Dipt All Purpose Batter Mix, Sps Calendar 2020-21, 1 Corinthians 15:33 Tagalog, Motion Picture App For Pc, Chicken Wing Parts, Laptop Sleeve Nz, A Day At Summer Camp,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!